Missie
Visie jeugdbeleid
Gedragscode

Missie


We willen elke speler zoveel mogelijk in staat stellen op zijn / haar eigen niveau te spelen, zodat iedereen maximaal plezier kan beleven en iedereen maximaal kan bijleren en dit zowel op technisch, tactisch als op sociaal vlak.

De trainingen en wedstrijden worden geleid en begeleid door een team van gemotiveerde en kwaliteitsvolle trainers.

We streven naar een club met een gezonde jeugdwerking, met goede begeleiding, waar een aangename club- en teamgeest heerst.


Visie jeugdbeleid


Kwaliteit

Korfbal is een gemengde sport waar teamspirit centraal staat. Discipline en fair-play dragen wij hoog in het vaandel. Wij streven naar dynamisch, mooi korfbal met een gezonde dosis korfbal-”agressie”, waarmee we goede resultaten behalen. We willen wedstrijden zien waar de ploeg wil winnen en daarvoor werkt: gaan voor elke bal, rebound-duels durven aangaan, durven gooien naar de korf, … kortom spelen met “poeier”.

Een ruim aanbod in een degelijk jeugdbeleid

We streven naar meerdere volwaardige teams in elke leeftijdscategorie:

 • Competitie-korfbal: Minstens één competitief team waar de opstelling in functie staat van een zo hoog mogelijk resultaat.
 • Breedte-korfbal: Minstens één ander team waar de opstelling in functie staat van het bieden van speelgelegenheid aan elke speler.

In beide teams van elke leeftijdscategorie hechten we veel belang aan de individuele verantwoordelijkheid van spelers naar de groep toe.

Wij stellen ons tot doel om aan iedereen speelgelegenheid op maat te geven in onze club. We willen ervoor zorgen dat elk lid kan spelen en trainen in een ploeg waar hij/zij zich goed voelt, zowel op sociaal als op sportief vlak. Voor jeugdleden is het belangrijk dat zij kunnen spelen in hun eigen leeftijdscategorie.

Het hoofddoel is geëngageerde jeugd opleiden tot volwaardige korfballers in een club waar iedereen met een hart voor korfbal welkom is.

Begeleiding en omkadering

Vanuit de club proberen we zoveel mogelijk spelers, trainers, begeleiders en scheidsrechters te stimuleren om hun korfbalkennis te verhogen en te delen met de club.

We willen komen tot een grote kwalitatieve club, met veel jeugdspelers, genoeg trainers, een brede supporterskern en een stevige omkadering. De trainers worden ondersteund door sportcel, jeugdcoördinator, bestuur, begeleiders, ...


Sportcel en jeugdcoördinator

De sportcel en de jeugdcoördinator leggen gezamenlijk de basis voor een (korfbal technisch) systeem dat voor de gehele club geldt.

Deze basis zorgt voor continuïteit en een mogelijkheid tot groei van de club.

Sportcel

 • Opstellen van sportief beleid: realiseren – controleren – bijsturen
 • Begeleiden, ondersteunen en evalueren van jeugdtrainers in samenwerking met de jeugdcoördinator.
 • Bepalen wat er verwacht wordt van de trainers.
 • Advies geven binnen het kader van het sportief beleid zoals bijvoorbeeld ploegindelingen, vervroegd doorschuiven, dispensaties,…
 • Zoeken en werven van jeugdtrainers.

Jeugdcoördinator

 • Draagt zorg voor de opleiding en begeleiding van de jeugdtrainers/coaches zodat de spelers een kwaliteitsvolle opleiding krijgen.
 • Biedt waar nodig, ondersteuning en hulp bij trainingen in de vorm van uitleg en tips.
 • Observeert trainingen, signaleert problemen en speelt hier direct op in.
 • Biedt indien nodig hulp bij sociale problemen.

Jeugdteams

We streven ernaar elke speler op lange termijn de best mogelijke kansen te bieden, om op zijn/haar niveau en tempo het maximale te bereiken.

Daarom bieden we zowel competitie-korfbal als breedte-korfbal aan. Een intensief ledenwerving beleid is hiervoor noodzakelijk.

Uitgangspunten

Als club stellen wij ons tot doel om de motorische, cognitieve en sociale vaardigheden van onze spelers te verbeteren.  We werken met andere woorden aan hun conditionele en technische vaardigheden, hun tactisch inzicht en de sociale interacties die noodzakelijk zijn om tot kwalitatief korfbal te komen.  

We streven in alle leeftijdscategorieën, bij alle teams, naar kwaliteitsvol korfbal, waar de spelers veel plezier en voldoening beleven aan de sport.

Om dit te bereiken is een hoge trainingsinzet noodzakelijk.  Hierdoor kan elke speler op alle vlakken beter worden, waardoor we als team beter gewapend zijn om ons te meten met anderen. Op die manier wordt het  behalen van resultaat gemakkelijker.   Bovendien leidt dit tot meer voldoening, spelvreugde en teamspirit. 

Resultaatgericht werken wordt hierbij afgemeten aan de evolutie die de spelers en het team maken en niet aan de einduitslag van een wedstrijd.

Competitie-korfbal

Bij de teams met competitie-korfbal is het uitgangspunt de prestatie van het team. Door kwalitatief korfbal willen we een zo hoog mogelijk eindresultaat behalen.

Breedte-korfbal

Het uitgangspunt bij breedte-korfbal is het bieden van voldoende speelgelegenheid voor elke speler.

Overzicht speelgelegenheid:

Selectiecriteria en speelkansen

Bepalen van de jeugdcategorieën

In eerste instantie volgen we de leeftijdsindeling van de KBKB. Hier wordt eventueel van afgeweken om de volgende redenen (in volgorde van belang):

 1. Clubbelang
 2. Teambelang
 3. Individueel belang

Continue selectie van de teams binnen elke leeftijdscategorie

De selectie gebeurt continu, elke wedstrijd opnieuw, op basis van volgende principes:

 • De inpasbaarheid van een speler in het team
 • De kwaliteiten van de speler
 • De trainingsinzet van de speler

De selectie voor de wedstrijden gebeurt door de trainer(s) van de leeftijdscategorie.

In het belang van de club en de verschillende leeftijdscategorieën en teams, kunnen spelers gevraagd worden een wedstrijd mee te spelen in een hogere leeftijdscategorie.

Basisprincipes bij meerdere teams

Minimum 1 team speelt competitie-korfbal en minimum 1 team breedte-korfbal.
Beide teams proberen zo hoog mogelijk te spelen, selectie en speelgelegenheid worden wel anders ingevuld.  

We gaan in principe uit van een continue selectie voor de A- en de B-ploeg.  Afhankelijk van de groep spelers in een leeftijdscategorie kan een trainer -na goedkeuring door sportcel- ook kiezen voor min-of-meer vaste teams. Daarnaast zijn hybride versies mogelijk waar A- en B bijv. maandelijks worden herbekeken.

 1. A-team: zo hoog mogelijk eindigen met het team
 2. B-team: wedstrijdervaring opdoen

Basisprincipes bij 1 team

We schrijven in functie van de groep in een zo hoog mogelijke reeks in.

Elke speler krijgt speelkansen. Verdeling van speelminuten wordt anders ingevuld afhankelijk van de leeftijdscategorie.


Vorming en opleiding

Voor spelers

We streven ernaar om elke speler te laten spelen in een gepast team onder leiding van een gediplomeerde trainer.

We willen elke speler de best mogelijke begeleiding en opleiding aanbieden.

Ons doel is de spelers op een zo ruim mogelijke manier te laten groeien en hen tegelijkertijd voor te bereiden op de seniorenselectie.

De begeleiding in dit proces is voor elk individu verschillend en afgestemd op de noden van elke speler.

Voor trainers

De club stimuleert alle trainers om zoveel mogelijk bij te scholen. We streven ernaar om alle trainers een trainersdiploma te laten halen. De club biedt daartoe elke trainer de mogelijkheid om minstens de basisopleiding initiator korfbal van Sport Vlaanderen in samenwerking met de KBKB te volgen.  Na een geslaagde opleiding betaalt de club de onkosten terug.

De trainers krijgen ondersteuning vanuit de sportcel.

Voor omkadering

Ook voor ouders, begeleiders, scheidsrechters, supporters, sympathisanten willen we mogelijkheden creëren enerzijds om hun korfbalkennis te verhogen en anderzijds om de werking van de club en de onderlinge interacties beter te begrijpen. Enkele voorbeelden:  opleiding voor het bedienen van de shot-klok, clinic EHBO,...


Gedragscode KCBJ


Binnen KCBJ kiezen we ervoor een gedragscode in te voeren voor ieder die met onze club te maken heeft: van spelers, ouders en supporters, tot trainers, begeleiders en vrijwilligers.  Als clublid  ga je akkoord met de missie, visie en gedragscode van de club.  Indien de gedragscode niet gevolgd wordt, behoudt de club zich het recht om in te grijpen.

Een gedragscode kan hierbij helpen en vormt de basis voor de goede afspraken die wij in onze club willen behartigen. Zo willen we er aan bijdragen dat iedereen de bescherming en veiligheid vindt binnen de club, die hij/zij nodig heeft om zich op sportief gebied te kunnen ontplooien. 

Voor alle KCBJ-clubleden en supporters:

We verwachten:

 1. Wees trots op je club.
 2. Ga op een respectvolle manier om met alles en iedereen.  
 3. Maak van je club een vereniging waar iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt.  Enthousiasme creëert enthousiasme.
 4. Met een positief kritische ingesteldheid en open communicatie creëer je oplossingen, breng je dynamiek en vernieuwing.  Heb je twijfels of vragen, blijf hier niet mee zitten, maar spreek de persoon in kwestie aan voor extra uitleg.  Vooroordelen en veronderstellingen leiden immers tot misverstanden.

Wordt niet getolereerd:

 1. Pesten, racisme, discriminatie, agressie in woorden of daden, intimidatie en fysiek geweld worden niet geduld.

Voor spelers

Respect

 1. Voor de trainer(s), voor de medespeler, voor het team, voor de club
 1. Kom op tijd
 2. Aan- en afwezigheden zijn tijdig ingevuld op Twizzit.  Communiceer de reden van je afwezigheid.
 3. Begroet elkaar bij aanvang van trainingen en wedstrijden.
 4. Samen klaarzetten en opruimen
 5. Toon je motivatie, wees sportief, toon teamgeest en help je medespelers.
 6. Luister bij uitleg van de trainer
 7. Let op je taalgebruik
 1. Voor het materiaal
 1. Palen, korven, kegels,...  klaarzetten en opruimen met zorg, op de juiste plaats
 2. Met een korfbal voetbal je niet! Je gaat niet op een korfbal zitten.
 3. Als je een bal “verloren” gooit, ga je die halen.
 1. Voor jezelf
 1. Geloof in jezelf
 2. Durf jezelf te tonen
 1. Voor de scheidsrechter, tegenstrever, bezoekende supporters
 1. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter, ook al ben je het niet eens.
 2. Gedraag je sportief, ook als de tegenstander dat niet is.

De speler voor het team - het team voor de speler

 1. Speler als individu
 1. 100% inzet
 2. Bereid zijn tot leren en beter willen worden
 3. Fouten maken is niet erg, daar leren we uit.
 1. Speler als lid van het team
 1. Ik laat mijn team niet in de steek.  
 2. Ik ben er voor jou, jij bent er voor mij.  We gaan voor mekaar door het vuur.  Sterkere spelers trekken de zwakkere mee en er is ook bereidheid om het minder functioneren van een speler te compenseren door de sterkte van het team.
 3. Bereid zijn om van elkaar te willen leren en elkaar op een positieve manier bij te sturen en te motiveren.
 4. Ik ben blij als een ander scoort
 5. Bij 2 thuiswedstrijden (A - B) supporter je voor mekaar.
 6. Samen douchen na een training of wedstrijd versterkt het teamgevoel.
 1. Speler als korfballer in de club
 1. Aanwezig zijn op trainingen en op wedstrijden
 2. Ambassadeur zijn voor de club
 • Ik draag met fierheid mijn uitrusting / training / supporterskledij
 • Ik ben aanwezig op andere activiteiten van de club en help een handje.

Voor jeugdtrainers

Voorbeeldrol

Een trainer met positief gedrag schept niet alleen een positieve sfeer, maar geeft zichzelf het recht om van anderen hetzelfde te verwachten.

 1. Aanwezigheid, orde, stiptheid, het dragen van sportkledij en gepast schoeisel,...
 2. Je taalgebruik
 3. Op een kordate, maar respectvolle manier bijsturen
 4. Omgaan met kritiek
 5. Open communicatie met diverse groeperingen zoals het team, ouders, bestuur, begeleiders, sportcel en jeugdcoördinator.  
 6. Organiseer ouderinfo bij de aanvang van het seizoen.
 7. Aanwezigheden aanduiden in Twizzit.

Coachen met M-factor:

De trainer creëert een motiverende leeromgeving door in te spelen op 3 basisbehoeftes van de sporter:

 1. Autonomie:  Zorg ervoor dat de sporter zichzelf mag zijn en ook actief zijn steentje kan bijdragen.  Als trainer blijf je verantwoordelijk over het leerproces, maar geef inspraak, verantwoordelijkheid om zo meer groei te stimuleren. Ondersteun de autonomie van de sporters.
 2. Binding:  Geen prestatie zonder relatie.  Om er als team te staan moet je de sporters laten evolueren van “ik en zij” naar “wij”.  Zorg voor een positieve sfeer in het team.  Straal enthousiasme uit.  Je bent aanspreekbaar. Je bent betrokken bij je team.
 3. Competentie: De sporter moet het gevoel hebben dat hij iets kan bijleren, dat hij in staat is iets goed uit te voeren.  Je bezit vakkennis en kan die op een gestructureerde manier overbrengen.

Opleiding & reflectie

 1. Bereid tot leren / bijscholen / het behalen van een trainersdiploma
 2. Bijwonen van de trainersvergaderingen
 3. Planning en training opstellen aan de hand van de sportieve richtlijnen van de club
 4. Reflecteren over de eigen training en naar oplossingen zoeken.  


Voor begeleiders

 1. Je hebt een schakelfunctie tussen team / ouders / trainer.  De begeleidersrol is tov het hele team mét de trainers (en niet alleen voor je eigen kind)
 2. Je bent op de hoogte van de clubvisie, je staat erachter en draagt deze ook mee uit.  Indien nodig verdedig je deze.
 3. Erken de waarde en het belang van trainers, steun de trainer waar nodig.
 4. Luister naar trainers én ouders, breng hen samen als dat nodig is. Moedig ouders aan om vragen en opmerkingen te bespreken met de trainer en niet met andere ouders.  Bemiddel waar nodig.  
 5. Tijdens de wedstrijden zit je bij het team op de bank. Je bekijkt het spel en de begeleiding ervan op een andere manier dan als supporter. 
 6. Ontlast de trainer van een aantal praktische zaken, bijvoorbeeld:
 1. Versturen van de wedstrijd-mail
 2. Organiseren van vervoer
 3. Wedstrijdblad invullen en aan de secretaris bezorgen
 4. De wedstrijd-kabas meenemen
 5. ...
 1. Deelnemen aan de begeleidersvergadering.


Voor ouders 

Een ploegsport vraagt ook engagement van de ouders.  Zonder de ouders lukt het niet.

Zorg dat je kind kan komen sporten

 • Aan- en afwezigheden zijn tijdig en nauwgezet ingevuld op Twizzit.  Communiceer de reden van afwezigheid.  
 • Controleer de berichtgeving via Twizzit.
 • Voor de verplaatsingen carpoolen we zoveel mogelijk.  Als je kan rijden, neem je ook andere kinderen mee.  Omgekeerd kan jouw kind op een moment dat het je niet past ook meerijden met andere ouders.
 • Spelers tot en met U9 worden altijd voor de kantine / in de sporthal opgehaald.

Onvoorwaardelijke supporter van je kind en de ploeg

 • We verwachten je op de ouderinfo.  Je aanwezigheid hier is belangrijk.  
 • Ondersteun alle pogingen om positief gedrag te stimuleren en negatief gedrag te voorkomen.  Fair-play!
 • Jouw taak als ouder is belangrijk: ouders (ver)oordelen niet, ze ondersteunen.
 • Juich en supporter voor elk kind.  Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn beste (team)supporter te zijn en wees positief langs de lijn (voorbeeldfunctie).
 • Vraag je kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar ook om MET plezier te korfballen.
 • Leg geen druk op de schouders van je kind, dit remt het leerproces af.  Creëer geen verwachtingen, maar stimuleer hem/haar wel al zijn/haar talenten te ontwikkelen.

Vertrouwen geven aan de club

 • Erken de waarde en het belang van trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van jouw kind mogelijk te maken.
 • Laat de technische en tactische besprekingen over aan de trainer.
 • Stimuleer je kind om zelf de trainer aan te spreken.
 • Heb je vragen bij de keuzes van de trainer, spreek dan de begeleider aan of de trainer.  

Ondersteunen van de club

 • Een sportvereniging draait op vrijwilligers. Wees bereid om af en toe een handje te helpen bij clubactiviteiten zoals bijvoorbeeld: kantinedienst, kassa, mosselfeest, paasontbijten, shotklok, ...